Lamm Curry

232 Lamm Curry

  • 12,90
   lamm

233 Lamm Korma

  • 13,90
   lamm

234 Lamm Madras

  • 13,50
   lamm

235 Lamm Vindalo

  • 13,50
   lamm

236 Lamm Palak

  • 14,50
   lamm

237 Bhuna Meat

  • 15,00
   lamm

240 Roganjosh

  • 15,50
   lamm

Sidebar